У изради

Органи школе

Директор

Директор Школе руководи радом Школе. Директор Графичке школе је проф. Милош Букумира телефон - 011/26-04-422 Директора можете контактирати путем e-maila grafickaskola@gmail.com

Школски одбор

Орган управљања у Школи је Школски одбор. Председник и чланови Школског одбора обављају послове из своје надлежности без накнаде. Школски одбор има девет чланова, укључујући и председника. Чланове Школског одбора именује и разрешава Скупштина града Београда. Школски одбор чине по три истакнута представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.

Савет родитеља

Школа има Савет родитеља као саветодавни орган. Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења, а бирају их родитељи ученика на првом родитељском састанку који сазива одељењски старешина на почетку школске године.

Педагошки колегијум

Педагошки колегијум чине директор, педагог и психолог школе, помоћници директора и руководилац практичне наставе (проширеном колегијуму присуствују и председници стручних већа, стручних актива и представник стручних сарадника). Педагог води рачуна о настави, контролише наставну евиденцију и наставне планове, саветује ученике и помаже им у решавању проблема везаних за наставни процес. Психолог се бави проблемима адолесцената, кориднатор је за заштиту деце од насиља.